صفحه اصلی مجموعه  منابع مشترک

RSS Feed

شما می توانید منابع مرتبط خود را برای این کتابخانه دیجیتال به اشتراک بگذارید .( منابع با نام شما در دسترس کاربران قرار می گیرد.) کتابخانه دیجیتال بعد از واسپاری منبع امکانات ویژه ای در اختیار شما قرار می دهد . جهت واسپاری باید ابتدا در کتابخانه دیجیتال ثبت نام کنید.
Register
در صورتی که اطلاعات خود را در بخش ثبت نام کامل وارد نکنید مدرک شما مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
اگر ثبت نام شما انجام شده است برای ایجاد رکورد باید وارد سیستم شوید.
Loginتصویرتاریخ انتشارعنوان پدیدآورنده
23-Oct-2018An Investigation of the Consciousness Energy Healing Therapy on Physicochemical and Thermal Properties of Silver SulfadiazineTrivedi, Dahryn; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
31-Oct-2018Physicochemical and Thermal Properties of Consciousness Energy Healing Treated Hydroxypropyl β-CyclodextrinNayak, Gopal; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Trivedi, Dahryn; Jana, Snehasis
10-Oct-2018Influence of the Biofield Energy Healing Treatment on the Physicochemical and Thermal Properties of MetronidazoleTrivedi, Dahryn; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
25-Oct-2018Consciousness Energy Healing Treatment: Impact on the Physicochemical and Thermal Characteristics of Folic AcidNayak, Gopal; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Trivedi, Dahryn; Jana, Snehasis
10-Oct-2018Effect of the Consciousness Energy Healing Treatment on DMEM for the Proliferation and Differentiation of Human Bone Osteosarcoma Cells to Improve Bone HealthTrivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Trivedi, Dahryn; Nayak, Gopal; Mondal, Sambhu Charan; Jana, Snehasis
23-Oct-2018Effect of Biofield Energy Treated Cell Growth Medium on Human Fibroblast Cell Growth for Assessment of Skin Health Promotion PotentialTrivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Trivedi, Dahryn; Nayak, Gopal; Gangwar, Mayank; Jana, Snehasis
16-Oct-2018Antioxidative Potential of Consciousness Energy Healing Treatment on HepG2 Cells and DMEM after Oxidative Stress Induced by Hydrogen PeroxideTrivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Trivedi, Dahryn; Nayak, Gopal; Mondal, Sambhu Charan; Jana, Snehasis
12-Oct-2018Impact of Consciousness Energy Healing Treatment on the Physicochemical and Thermal Properties of Silver OxideTrivedi, Dahryn; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
1-Nov-2018Impact of Consciousness Energy Healing Treatment on the Physicochemical and Thermal Properties of Vitamin D3 (Cholecalciferol)Trivedi, Dahryn; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
31-Oct-2018Evaluation of the Effect of Consciousness Energy Healing Treatment on Physicochemical and Thermal Properties of FlutamideTrivedi, Dahryn; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
5-Oct-2018Evaluation of the Physicochemical and Thermal Properties of the Biofield Energy Healing Treated OfloxacinBranton, Alice; Trivedi, Mahendra Kumar; Trivedi, Dahryn; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
28-Mar-2019Impact of Consciousness Energy Healing Treatment on the Physicochemical and Thermal Properties of Chromium Trioxide (CrO3)Trivedi, Dahryn; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
14-Mar-2019Impact of Biofield Energy Healing Treatment: Evaluation of Anti-Rheumatoid Activity Using Synovial Sarcoma Cell Line (SW982)Trivedi, Mahendra Kumar; Jana, Snehasis
19-Feb-2019Impact of Biofield Energy Treated DMEM on Mitochondrial Biogenesis Using Myoblast Cell Line, C2C12: Implications for Metabolic DiseaseTrivedi, Mahendra Kumar; Jana, Snehasis
5-Nov-2018Influence of the Biofield Energy Therapy on the Physico-chemical and Thermal Properties of SulfamethoxazoleTrivedi, Dahryn; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
15-Feb-2019Assessment of Bone Health Biomarker (ALP) after Treatment with Biofield Energy Treated DMEM in MG-63 CellsTrivedi, Mahendra Kumar; Jana, Snehasis
12-Apr-2019In vitro Evaluation of Immunomodulatory Effects of the Test Formulation by the Estimation of Natural Killer Cells and Phagocytosis ActivitiesTrivedi, Mahendra Kumar; Jana, Snehasis
13-Feb-2019Biofield Energy Treatment: Physicochemical and Thermal Characterization of L-TryptophanTrivedi, Dahryn; Trivedi, Mahendra Kumar; Branton, Alice; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
25-Mar-2019Solid State Characterization for a Comparative Evaluation of the Biofield Energy Treated and Un-treated Ascorbic AcidBranton, Alice; Trivedi, Mahendra Kumar; Trivedi, Dahryn; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis
29-Jan-2019Characterization of the Physicochemical and Thermal properties of the Biofield Energy Treated Flutamide Using PSA, PXRD, TGA/DTG, and DSC Analytical TechniquesBranton, Alice; Trivedi, Mahendra Kumar; Trivedi, Dahryn; Nayak, Gopal; Jana, Snehasis

مرور
انواع مدرک
تاریخ انتشار