جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141968
عنوان: Treading Lightly: ST-Segment Elevation on an Exercise Electrocardiogram
پدیدآورنده: Stauber, Bradley D;Venugopal, Sandhya;Amsterdam, Ezra A
تاریخ انتشار: Jan-2017
آدرس: http://dl.umsu.ac.ir/handle/Hannan/141968
ISSN: 10.1016/j.amjmed.2016.07.010
مجموعه(های):American Journal of Medicine 2017

پیوست های این کاربرگه
فایل اندازهفرمت  
The American Journal of Medicine-J-2-Vol-130-Issu-1-Jan-2017=34.pdf3.05 MBAdobe PDFدانلود


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.